Seguiment i avaluació del Pla

Seguiment i avaluació del Pla

Per tal de dur a terme el seguiment de l’aplicació del Pla i avaluar‐ne els seus resultats i impactes s’ha previst la creació d’una comissió del Pla Estratègic. Aquesta comissió estarà formada per representants de les diferents regidories que participin en l’execució del Pla.

Aquesta comissió es reunirà cada any en motiu d’elaboració de l’informe de seguiment anual
del Pla avaluar el grau d’execució d’aquest, establir les mesures correctores i realitzar les modificacions que es considerin oportunes per millorar l’èxit i impacte del Pla. A més, si es considera oportú, podran elevar l’informe al Ple municipal o informar als grups polítics del consistori. L’elaboració d’aquest informe serà responsabilitat de l’Oficina del Pla, que serà l’encarregada de fer la recollida dels indicadors de seguiment i impacte definits a les fitxes d’actuació que queden recollits a la taula 4.

Convindria revisar que es disposa de tota la informació necessària per poder elaborar els indicadors. En cas contrari caldria dissenyar els instruments de recollida de la informació abans d’iniciar el Pla.

A més de la recollida d’indicadors, des de l’Oficina es realitzarà una consulta ciutadana aprofitant l’instrument del que disposa l’Ajuntament, Montcada Participa, per veure si el grau de confiança en la millora de l’economia local va en increment i detectar noves problemàtiques per tal de que siguin tingudes en compte en el disseny de les activitats de les diferents accions previstes al Pla.

Taula 4. Indicadors de seguiment i d’impacte de les diferents actuacions
Taula 4. Indicadors de seguiment i d’impacte de les diferents actuacions