Quadre de coherència del Pla Estratègic

Cada una de les actuacions previstes en el Pla està integrada en un o més objectius estratègics dels eixos. A continua es presenta la correspondència entre les actuacions del Pla i els objectius previstos.


Figura 12. Coherència de les actuacions i accions del Pla amb els eixos i objectius d’aquest
Figura 12. Coherència de les actuacions i accions del Pla amb els eixos i objectius d’aquest