Quadre de coherència del Pla amb altres projectes estratègics

Els diferents projectes estratègics relacionats amb el desenvolupament local i l’ocupació, a nivell municipal i supramunicipal, també han estant analitzats durant el procés d’elaboració d’aquest Pla. Una anàlisi que tenia la finalitat d’assegurar una certa coherència entre les actuacions del
Pla i els programes/mesures/accions dels altres processos de planificació estratègica de l’Ajuntament o on participa Montcada i Reixac de cara a cercar sinergies i treballar conjuntament sumant esforços. En aquest sentit, a la següent taula es presenta una matriu de les potencials
relacions entre les actuacions previstes al Pla i els processos de planificació estratègica relacionats amb el desenvolupament local i l’ocupació.

Taula 6. Matriu relacional entre les actuacions del Pla i els processos de planificació estratègics en els que esta present Montcada i Reixac
Taula 6. Matriu relacional entre les actuacions del Pla i els processos de planificació estratègics en els
que esta present Montcada i Reixac