Actuacions

Actuacions
1.1 Actualització del planejament urbanístic
1.2 Reforçar el Servei d’Empresa
2.1 Consell local de la Formació Professional
2.2. Foment de l’ocupació dels col∙lectius més vulnerables i d’una ocupació de millor qualitat
2.3. Reforçar la transició de l’escola al treball de les persones joves
2.4. Recuperació de l’homologació dels espais formatius municipals
3.1. Promoció de la ciutat en l’àmbit comarcal i metropolità
3.2. Revitalitzar la Casa de les Aigües
3.3. Pla local del comerç
3.4. Iniciar una procés de reflexió sobre el nou espai que generarà el soterrament de la R2
Oficina del Pla Estratègic per a fomentar el desenvolupament local i l’ocupació a Montcada i Reixac
Actuacions

La consecució durant la vigència del Pla dels objectius plantejats s’articulen entorn 10 actuacions i 40 accions a desenvolupar fins a l’any 2024, algunes de les quals reforcen actuacions en curs o
previstes a altres plans estratègics de l’Ajuntament i d’altres plantegen nous enfocaments per a l’acció municipal en col∙laboració amb els principals actors socioeconòmics de la ciutat. Cal assenyalar que les diferents actuacions i accions sorgeixen del treball d’anàlisi realitzada durant la diagnosi i, de forma especial, de les sessions tècniques amb els diferents departaments municipals i les sessions de participació amb agents econòmics i socials i actors claus de Montcada i Reixac. Les actuacions i accions previstes queden resumides a la següent taula.

Taula 3. Actuacions i accions del Pla d’actuació

Taula 3. Actuacions i accions del Pla d’actuació

1.1 Actualització del planejament urbanístic

1r Eix Estratègic: Ciutat amb passat, present i FUTUR industrial

Descripció

El planejament urbanístic de les àrees industrials de Montcada i Reixac ha quedat desfasat i suposa una sèrie de restriccions a la implantació de noves activitats econòmiques que corren el risc
d’instal∙lar‐se en els sectors industrials d’altres municipis.
A més, també significa restriccions a les reformes que algunes empreses necessiten de les seves naus per adaptar‐se a les noves necessitats del seu mercat (logística, industria 4.0…).
El planejament urbanístic dels polígons industrials està comportant un desavantatge competitiu respecte altres territoris i uns dels frens a la necessària adaptació de l’espai productiu de la ciutat a les noves necessitats sorgides de l’aplicació de les noves tecnologies. Mantenir un planejament basat en una activitat industrial antiga que ha patit un important canvi pot suposar que diverses empreses marxin, mentre que es quedi un model d’indústria obsolet a la espera del tancament. En l’àmbit metropolita, també es detecta com els sectors industrials obsolets i amb certa degradació mostren una precarització de l’activitat instal∙lada.
Per aquest motiu resulta necessari obrir un procés per a replantejar i actualitzar el planejament urbanístic dels polígons d’activitat de Montcada i Reixac per millorar les seves prestacions, modernitzar‐los i adaptar‐se a les noves activitats que estan sorgint. Dins d’aquest procés cal tenir en compte quines activitats es volen atraure per poder establir elements i instruments que incentivin la seva localització al municipi, però també quines activitats es volen evitar per poder definir mesures que desincentivin la seva instal∙lació.
El canvi del planejament urbanístic requereix la col∙laboració d’altres administracions però cal aprofitar els marges de l’actuació municipal per tal de ser avançar‐se en enfocar de forma
innovadora la regulació de les activitats econòmiques a la ciutat.
Aquesta actuació esta relacionada amb altres projectes estratègics supramunicipals on participa Moncada i Reixac:

 • Mesura Dinamització i preservació dels espais industrials del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental.
 • Programa Millora competitiva dels PAE de l’Estratègia Territorial del CRiRC.

1.2 Reforçar el Servei d’Empresa

1r Eix Estratègic: Ciutat amb passat, present i FUTUR industrial

Descripció

Durant la fase d’anàlisi s’ha detectat l’important teixit empresarial que presenta Montcada i Reixac i la manca de recursos humans, estables, que permeti donar un millor servei a les empreses del territori. La importància de tenir un referent estable és cabdal ja que a partir del coneixement mutu i la confiança creada entre aquest, com a referent de l’administració, i les empreses, ajuda a conèixer millor les seves necessitats, i contribueix a millorar el catàleg de serveis que es donen i a
dissenyar noves mesures i serveis. A més, aquest referent pot ajudar al Servei d’Intermediació Laboral ja que a través d’aquest les empreses poden informar dels seus processos de contractació.
La manca d’un referent estable en el Servei d’Empreses suposa una pèrdua d’oportunitats degut a que no hi ha una continuïtat en la relació entre el Servei i les empreses o entre les empreses i
l’administració. D’aquesta manera cada vegada que comença un nou referent ha de dedicar esforços extraordinaris en el coneixement de teixit empresarial, la qual cosa genera certes
desconfiances entre les empreses o les desanima alhora de col∙laborar amb l’Ajuntament. Això no només succeeix amb les empreses, sinó també en les relacions amb projectes supramunicipals dels que participa l’Ajuntament.
Degut a l’importat teixit empresarial del municipi resulta necessari la incorporació de recursos humans estables que donin un millor servei a les empreses, puguin actuar de referents en la relació entre les empreses i l’administració, millorant la seva relació, i dissenyin, impulsin i desenvolupin nous projectes i serveis, i ajudin a generar oportunitats d’ocupació per a la població resident al municipi.
Aquesta actuació s’alinea amb accions d’altres projectes estratègics de l’Ajuntament:

 • Acció 2.1.3. i 2.1.4 del PLIS de Montcada i Reixac.
 • Acció del PIJ: Fòrum de l’Emprenedoria Social i Empresarial

També esta relacionada amb altres projectes estratègics supramunicipals on participa Moncada i Reixac:

 • Mesura Ocupació a la indústria, Mesura Indústria 4.0: coneixement i innovació, Mesura Vallès Circular a la indústria i Mesura Dinamització i preservació dels espais industrials del
  Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental.
 • Programa Acompanyament a la implantació tecnologies 4.0 i a la innovació a l’empresa, Programa Millora competitiva dels PAE, Programa Foment de l’economia circular i de suport a la transició energètica, Programa Foment de l’emprenedoria i les vocacions
  industrials i Programa Foment cooperació empresarial de l’Estratègia Territorial del CRiRC.

2.1 Consell local de la Formació Professional

2n Eix Estratègic: Ciutat de noves oportunitats

Descripció

A les entrevistes i sessions participatives realitzades amb diferents agents socials i econòmics, centres de formació i empreses s’ha detectat que l’oferta formativa existent al municipi no és del tot coneguda per les empreses, que aquesta oferta formativa no acaba de respondre a les necessitats de les empreses, que les empreses tenen problemes per trobar certes qualificacions al mercat de treball i que l’oferta de formació continua no s’adapta a les necessitats de les empreses,
de vegades aquesta es massa generalista. També s’ha fet palès certa desconfiança cap a la formació dual, degut en part al desconeixement d’aquesta i a experiències poc positives. Per últim, com s’ha mostrat al diagnòstic, la població resident al municipi presenta una nivell formatiu baix.
Per solucionar aquests aspectes es planteja la creació d’un espai de trobada on estiguin presents els proveïdors de formació, tant públics (instituts, ajuntament) com privats (centres i entitats
formatives), i els representants de les empreses a nivell de Montcada i Reixac i els agents socials.

Aquest espai de trobada ha de ser un lloc de coneixença entre uns i altres per tal de saber el que ofereixen uns i el que estan disposats a donar i/o precisen els altres. També ha de ser un lloc on poder analitzar l’oferta formativa existent al municipi, detectar les seves mancances i desenvolupar mesures per millorar aquesta oferta. A més ha de ser un espai que promocioni la formació per millorar el nivell formatiu de la població.
L’instrument per donar forma aquest espai de trobada es la creació d’un Consell local de la Formació Professional les funcions del qual haurien de ser:

 • Coordinar i organitzar les activitats formatives del conjunt dels actors del municipi per atendre millor les necessitats formatives de la població i de les empreses.
 • Promoure la millora de les competències professional de la població.
 • Promoure la millora de la competitivitat de les empreses del municipi enriquint les competències dels seus recursos humans.
 • Sensibilitzar l’opinió pública local sobre la importància de l’actualització de les competències professionals al llarg de tota la vida.
 • Promoure davant de la Generalitat una planificació de l’oferta formativa adaptada a les necessitats del territori.

El Consell Local de Formació Professional haurà d’estar coordinat amb el Consell existent en l’àmbit del CRiRC, formant‐hi part activament.
Aquesta actuació s’alinea amb les accions 2.1.2, 3.5.4 i 3.7.2 previstes al PLIS de Montcada i Reixac.
També esta relacionada amb altres projectes estratègics supramunicipals on participa Moncada i Reixac:

 • Mesura Ocupació a la indústria i Mesura Vocacions industrials al Vallès Occidental del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental.
 • Programa Foment de l’emprenedoria i les vocacions industrials, Programa Millora de l’orientació acadèmica i professional i Programa Foment dels estudis professionalitzadors i de la formació al llarg de la vida de l’Estratègia Territorial del CRiRC.

2.2. Foment de l’ocupació dels col∙lectius més vulnerables i d’una ocupació de millor qualitat

2n Eix Estratègic: Ciutat de noves oportunitats

Descripció

La millora de les xifres d’ocupació i de les oportunitats de trobar feina posa de manifest que hi ha certs col∙lectius de persones que tot i el context positiu segueixen estan desocupats. Aquests
col∙lectius presenten una sèrie de problemàtiques que fan difícil la seva inserció al mercat laboral i, per tant demanda d’una atenció especifica, personalitzada i integral perquè puguin ocupar‐se. Una atenció que s’ha de fer des d’una aproximació holística en la que és necessària una col∙laboració i una millor coordinació entre diversos departaments municipals (Serveis Socials, Servei d’Ocupació, Habitatge…) per poder atendre les necessitats de les persones des d’una perspectiva més global i
integral que abasta les seva situació familiar. A més la recuperació econòmica ha generat més ocupació, però la seva qualitat ha empitjorat incrementant‐se el treball temporal i la precarietat
laboral la qual s’ha de combatre. De fet a nivell comarcal s’estan desenvolupant mesures per sensibilitzar sobre aquest fenomen, exemple del qual és l’acord del Consell d’Alcaldes sobre el Salari
Mínim Comarcal.
Durant les entrevistes amb els diferents departaments municipals s’han detectat com, a més del servei d’Ocupació, existeixen altres recursos que treballen per a millorar l’ocupació de certs col∙lectius, com el Servei d’Inserció que té Serveis socials o la col∙laboració amb el Secretariat Gitano.
A les sessions de treball intern amb altres departaments  municipals també s’ha comentat que la coordinació amb el Servei d’Ocupació i el seguiment de les persones que són derivades es
millorable.

Per tot això, es fa necessari dur a terme una actuació encaminada a ajudar aquests col∙lectius vulnerables del municipi a millorar la seva ocupabilitat i a fomentar que l’ocupació que es generi al
municipi sigui de qualitat. Per això serà necessari la presència un/a tècnic/a d’ocupació dedicada a l’actuació, que estigui coordinada amb els diferents recursos d’inserció que disposa l’Ajuntament o amb els que col∙labora i que sigui el referent dins del Servei d’Ocupació. A més, també serà necessari desenvolupar mesures, com Ajuntament de Montcada i Reixac, per fomentar la contractació de persones en situació de vulnerabilitat.

Es proposa que l’Ajuntament apliqui en el municipi les propostes que s’estan fent des del Consell Comarcal del Vallés Occidental per millorar la qualitat de l’ocupació en el municipi.
Aquesta actuació es troba alineada amb les accions d’altres projectes estratègics de l’Ajuntament:

 • Accions 1.3.1, 2.1.3., 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1 i 2.4.2. del PLIS de Montcada i Reixac.
 • Accions del PIJ Punt d’Informació i Assessorament Integral i Tècnic/a de promoció econòmica específic/a per al col∙lectiu juvenil.
 • Tenir el compte les recomanacions sorgides del Pla per la diversitat sexual, afectiva i de gènere de Montcada i Reixac.

També esta relacionada amb altres projectes estratègics supramunicipals on participa Moncada i Reixac:

 • Mesura Ocupació a la indústria del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental.
 • Programa Atenció personalitzada per a col∙lectius en risc d’exclusió laboral i Programa Foment de l’Economia Social i Solidària de l’Estratègia Territorial del CRiRC.

2.3. Reforçar la transició de l’escola al treball de les persones joves

2n Eix Estratègic: Ciutat de noves oportunitats

Descripció

La transició de l’etapa formativa al treball de les persones joves és un aspecte complex que determina la seva incorporació amb èxit al mercat laboral. Un dels principals problemes és que a l’etapa post obligatòria no hi ha prou informació sobre el mercat de treball que pugui ajudar a les persones joves a prendre decisions i trencar certs tòpics, en especial envers la formació professional. Un altre problema, es no treballar en itineraris professionals amb els i les joves que estan al darrer curs que els serveixi per guiar‐los en la seva presa de decisions, de forma especial entre aquells que no volen seguir estudiant o abandonen prematurament els  estudis.

En aquest sentit, Montcada i Reixac disposa d’una experiència exitosa que és el Dispositiu Local de Transició Escola‐Treball (DiLTET). L’objectiu del DiLTET de fer detecció, prevenció, orientació, formació, acompanyament i seguiment dels joves entre 15 i 25 anys per facilitar el manteniment i/o retorn dels joves al sistema educatiu i la seva incorporació al món del treball. No obstant, aquest programa té uns recursos limitats que fa que prioritzi la seva actuació en instituts que compten amb
aules de diversificació i realitzen tallers per a 3r i 4t d’ESO.

Per aquest motiu, recolzant‐se en l’èxit i l’experiència del DiLTET, resulta convenient donar suport a la seva activitat, des de l’àmbit de l’orientació ocupacional, reforçant  l’acompanyament a les persones joves del municipi en el seu transit cap al món laboral. D’aquesta manera, la col∙laboració
amb ells es podria fer a través de la realització de sessions informatives als instituts sobre la realitat del mercat laboral que estiguin adaptades al cicle d’ensenyament (secundaria, batxillerat, formació professional), l’establiment de canals de derivació i seguiment dels/les joves i oferint assessorament
laboral als instituts per aquells/es alumnes que ho demanin.
Aquesta actuació es troba alineada amb les accions d’altres projectes estratègics de l’Ajuntament:

 • Les accions 3.3.1, 3.3.2. i 3.3.3 del PLIS de Montcada i Reixac.
 • Les accions del PIJ Tallers de formació en drets laborals als centres de secundària, Punt d’Informació i Assessorament Integral i Tècnic/a de promoció econòmica específic/a per al
  col∙lectiu juvenil.

També esta relacionada amb altres projectes estratègics supramunicipals on participa Moncada i Reixac:

 • Mesura Vocacions industrials al Vallès Occidental del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental.
 • Programa Millora de l’orientació acadèmica i professional de l’Estratègia Territorial i Programa Acompanyament a la transició laboral dels joves de l’Estratègia Territorial del CRiRC.

2.4. Recuperació de l’homologació dels espais formatius municipals

2n Eix Estratègic: Ciutat de noves oportunitats

Descripció

L’ampliació i diversificació de l’oferta formativa de la ciutat precisarà la presència de nous espais on es puguin impartir la formació. Uns espais que han d’estar homologats per poder realitzar certificacions i cursos oficials.

En aquest sentit l’Ajuntament de Montcada i Reixac disposa d’uns espais formatius, uns antics tallers, que van perdre la seva homologació i que presenten una sèrie de deficiències. La recuperació d’aquest espais a través d’una sèrie obres per solucionar els problemes que presenten i adaptar‐los a la actual normativa d’homologació és una inversió que resulta necessària. Inversió que significarà ampliar els espais formatius municipals i que podran acollir noves formacions, ja siguin gestionades
directament per l’Ajuntament o per altres entitats a través d’acords de col∙laboració.

Aquesta actuació esta alineada amb l’acció 3.5.4. Ampliar i millorar la programació formativa, diversa i de qualitat adreçada als adults i gent gran del PLIS.

3.1. Promoció de la ciutat en l’àmbit comarcal i metropolità

3r Eix Estratègic: Ciutat cultural, esportiva, ambiental i comercial

Descripció

La ciutat de Montcada i Reixac disposa d’una oferta cultural de qualitat que esta començant a ser reconeguda a nivell metropolità, però fonamentalment encara només té un abast a nivell municipal.
Aquesta oferta atreu la presència d’espectacles i companyies que porten visitants de fora. Així que potenciar la promoció de l’oferta cultural a nivell comarcal, amb l’ajut del Consell Comarcal i en
municipis veïns, i publicitar‐la en l’àmbit metropolità en els mitjans especialitzats i falques publicitàries ajudarà a fer venir visitants a la ciutat. Un visitants que poden aprofitar la seva estada a la ciutat per fer despesa en comerços locals o en el sector de restauració i incrementar l’atractivitat de la ciutat.

El mateix succeeix amb activitats esportives. Durant els caps de setmanes es produeixen moltes activitats esportives al municipi que atrauen a molta gent. El mateix passa amb certes activitats
anual de caire esportiu que es realitzen al municipi.

A nivell de patrimoni ambiental, Montcada i Reixac disposa de diverses rieres que han estat recuperades i forma part de dos Parcs Naturals. A més disposa del Rec Comtal i diverses masies de
valor patrimonial. Tot això representa un patrimoni ambiental que és poc conegut pels residents i no suficientment valorat.
Capitalitzar les activitats que es realitzen per a promocionar la ciutat i l’economia local (comerços i restauració) resulta  important. Com també és important donar difusió a l’oferta cultural de qualitat que s’està desenvolupant des de Cultura a nivell metropolità per convertir‐se en un referent més i que actuí com a factor d’atracció de visitants a la ciutat (una bon exemple és l’impacte de les activitats del Carnaval). Per últim, resulta necessari posar en valor el patrimoni ambiental del municipi, principalment entre els residents per sensibilitzar‐lo en la seva conservació, però també intentant aconseguir que algunes de les activitats que realitzen des dels Parcs es facin al municipi i així poder atraure visitants a la ciutat. En definitiva es tracta d’aprofitar els recursos culturals, esportius i ambientals que es venen realitzant al municipi, potenciant la seva difusió a nivell
metropolità per aconseguir atraure a visitants a la ciutat que dinamitzin el teixit local del comerç i la restauració i puguin ajudar a desenvolupar noves activitats. Aquesta promoció de la ciutat com ciutat cultural, esportiva i ambiental, com a referent a nivell metropolità i comarcal no només dinamitzarà l’economia local sinó que millorarà l’autoestima dels/les residents envers a la imatge que tenen de la seva ciutat.

Aquesta actuació esta alineada amb l’acció 2.1.6. Fer un estudi de com aprofitar nous jaciments, entorn natural i emprenedoria del PLIS i les accions previstes al PIJ: Montcada Talent i Programació
d’oci nocturn.

3.2. Revitalitzar la Casa de les Aigües

3r Eix Estratègic: Ciutat cultural, esportiva, ambiental i comercial

Descripció

La Casa de les Aigües de Montcada i Reixac és una antiga estació d’extracció i bombeig d’aigües de l’aqüífer del Besòs per a l’abastiment d’aigua potable per a la ciutat de Barcelona que va estar en funcionament des del 1878 al 1987. Es tracta d’un conjunt arquitectònic amb trets modernistes i un referent del patrimoni industrial català de gran bellesa.

Durant uns anys, la Casa de les Aigües va patir un gran deteriorament, restant abandonada sense vigilància, patint un incendi, robatori de multitud de peces, etc. Per tal d’evitar la pèrdua total d’aquest bé patrimonial, l’Ajuntament de Montcada i Reixac va comença a restaurar les diferents dependències en 3 fases.

Actualment ja esta finalitzada la restauració i s’han començat a realitzar visites guiades els dimecres i els divendres. Un cop al més realitzen una visita treatralitzada. Capitalitzar millor aquest important element patrimonial i realitzar més activitats/esdeveniment aprofitant els seus diversos espais, un
cop que ja ha estat rehabilitat l’edifici, és el següent pas a seguir. Això ajudarà a atreure més visitants a la ciutat exercint com a porta d’entrada a través de la que es poden conduir cap a altres llocs d’interès del municipi o cap als comerços i demes serveis que ofereix la ciutat. Per fer possible això, resulta necessari d’elaborar una normativa d’us de les Cases de les Aigües, que reguli les activitats que pot acollir, i un pla de dinamització de l’equipament que ompli de contingut i activitats l’espai.

3.3. Pla local del comerç

3r Eix Estratègic: Ciutat cultural, esportiva, ambiental i comercial

Descripció

La presència d’alguns centres comercials de fàcil accés des de Montcada i Reixac fa que les persones residents al municipi marxin fora a consumir. A diari un gran nombre de persones venen a treballar al municipi però tampoc consumeixen als comerços de la ciutat. Així doncs, el comerç present al
municipi no resulta del tot atraient per als/les residents i als visitants diaris (persones treballadores), tendeix a reproduir models de negoci semblants i presenta dificultats en la seva supervivència, en especial, un cop es jubilen els seus propietaris. A més sembla no mostrar‐se prou dinàmic en la seva modernització i adaptació als nous canvis i models de consum. Per evitar que aquest comerç desaparegui resulta necessari realitzar una actuació de modernització i adequació als nous temps.

En aquest sentit, es contempla la realització d’activitats destinades a que les persones, residents i treballadores al municipi, tinguin un millor coneixement de l’oferta comercial existent; a que les empreses ubicades al municipi coneguin millor l’oferta comercial i de serveis existent a Montcada i Reixac per poder consumir‐la; que els comerços facin un major ús de les noves tecnologies, especialment respecte a la seva presència on line, i es renovin; i ajudar a que nous persones emprenedores amb idees innovadores i innovadores puguin instal∙lar‐se a la ciutat diversificant la oferta i oferint un valor afegit.

Aquesta actuació esta relacionada amb la Mesura Model territorial de comerç als polígons del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental.

3.4. Iniciar una procés de reflexió sobre el nou espai que generarà el soterrament de la R2

3r Eix Estratègic: Ciutat cultural, esportiva, ambiental i comercial

Descripció

El soterrament de la R2 és una antiga reivindicació de la ciutat que, tot i estar aprovada pel Ministeri de Foment i la Generalitat esta patint alguns retards en la seva execució. Actualment, sembla que ja s’ha solucionat i ja es disposa d’un calendari definitiu. Un cop el soterrament estigui realitzat, la ciutat disposarà d’un nou gran espai públic i desapareixerà un element que la fragmentava. Això representa una nova oportunitat per a la ciutat sobre la que és necessari reflexionar de forma participativa entre tots. Reflexionar sobre quins usos i quines funcions considera la ciutadania que ha de tenir el nou espai o sobre quines noves oportunitats econòmiques pot aportar a la ciutat.

Així doncs, l’envergadura de l’obra i la carrega simbòlica d’aquesta fa adient plantejar un procés de reflexió conjunt sobre el soterrament, tant a nivell intern com a nivell ciutadà, aprofitant el temps que queda fins a la seva finalització. Un procés de reflexió on s’haurà de fer una especial incidència en els problemes que derivaran de les obres, especialment per a veïns/veïnes i comerciants, i en les mesures que es poden desenvolupar mentre durin aquestes per mirar de esmortir els seus impactes. L’anticipació als problemes permetran desactivar-los de forma més ràpida reduint la seva incidència. A més, les obres tindran un impacte econòmic, especialment per als negocis propers a la via, que han de tenir‐se en compte per mitigar el seus efectes i poden establir mesures adients. Convé indicar que aquesta actuació, un cop estigui confirmat el calendari definitiu de les obres de soterrament adaptarà la seva execució a aquest.

Aquesta actuació s’alinea amb l’acció 5.6.2. Soterrament de vies de tren del PLIS.

Oficina del Pla Estratègic per a fomentar el desenvolupament local i l’ocupació a Montcada i Reixac

Descripció

La realització d’un Pla Estratègic és un procés complex degut a la diversitat de actuacions i activitats que s’han de desenvolupar i als diferents actors i tècnics/ques municipals que ha de mobilitzar per poder‐lo executar. Per tal de dinamitzar la realització de les activitats i assegurar la correcta execució
de les actuacions resulta necessari dotar‐se d’una mínima estructura tècnica que doni suport a la realització coordinada dels diferents projectes del Pla Estratègic. D’aquesta manera es proposa crear una Oficina del Pla Estratègic que formarà part del departament de Promoció Econòmica i Ocupació.

La principal missió de l’Oficina serà el desplegament del Pla Estratègic, assegurant la seva correcta execució i cercant els fons necessaris per desenvolupar les accions previstes i les activitats que d’aquestes es derivin. A més l’Oficina del Pla Estratègic serà el referent de Promoció Econòmica i Ocupació en els projectes estratègics, tant a nivell d’Ajuntament (PLIS i PIJ, principalment) com a nivell supramunicipal (Pacte per la Reindustrialització, Estratègia Territorial del CRiRC…). Així serà part de la missió de l’Oficina participar de les reunions potenciant la presència i el rol de Montcada i Reixac en els processos de planificació estratègica a nivell supramunicipal en els que esta present de cara a aconseguir el posicionament del municipi, tenir un millor  coneixement dels recursos que s’ofereixen i aprofitar‐los envers a un millor desenvolupament econòmic local i foment de l’ocupació.

Un altre aspecte important de l’Oficina serà la part comunicativa de l’acció que realitza el Pla Estratègic a partir de recopilar i articular de forma atractiva el que s’ofereix, conceptualitzar els missatges i definir els canals i suports de difusió, i elaborar materials comunicatius, tant generals com els específics per alguna de les actuacions.