Eixos estratègics

Eixos estratègics

Per  aconseguir  el  seu  objectiu  el  Pla  Estratègic  en  l’àmbit  del  Desenvolupament  Econòmic  i  l’Ocupació de Montcada i Reixac proposa un Pla d’Acció entorn de tres eixos estratègics:

 • Primer eix estratègic: Moncada i Reixac, ciutat amb passat, present i FUTUR industrial.
  El teixit productiu instal∙lat al municipi està immers en un important procés de reorganització i d’innovació que requereix noves necessitats de gestió dels espais, nous perfils professionals pel seu personal, i nous criteris de competitivitat basats en la innovació i en el respecte al medi ambient. Respondre a aquests requeriments és posar les bases per posicionar Montcada i Reixac com a ciutat industrial de futur.
 • Segon eix estratègic: Ciutat de noves oportunitats.
  El profund procés de canvi en el món econòmic tindrà implicacions en les competènciesprofessionals dels treballadors/res. Caldrà actualitzar i reciclar de forma massiva a la gran majoria de la població ocupada per que tothom tingui les oportunitat per a mantenir la seva feina o obtenir‐ne una si ha perdut l’actual. La qualitat de l’ocupació i de les condicions de treball passen a ser un objectiu clau per aconseguir una ciutat inclusiva i socialment equilibrada.
 • Tercer eix estratègic: Ciutat cultural, esportiva, ambiental i comercial.
  L’atractivitat de Montcada i Reixac com espai de convivència i de benestar dependrà cada cop més dels serveis de qualitat que s’ofereixin a la població, i que alhora constitueixen un sector
  econòmic a l’alça que reforçarà la projecció exterior de la ciutat.
  Cada eix estratègic fa front a un repte i disposa d’uns objectius específics com mostra la taula següent.

Taula 2. Eixos estratègics, reptes i objectius
Taula 2. Eixos estratègics, reptes i objectius